دسته‌ها
اخبار

جرم اختلاس طبق قوانین ایران – جرایم یقه سفید، مبارزه با فساد و کلاهبرداری


14 فوریه 2023

بهترین وکیل ایران


برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

یکی از جدی ترین جرایم در هر جامعه ای است
اخت،. را جرم اخت، با دزدی، سوء استفاده از اعتماد به نفس و کلاهبرداری متفاوت است.

اخت، در لغت به م،ای سرقت پول از مؤسسه یا اداره ،تی، دزدی، سرقت و سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول است. در قانون تشدید مجازات عاملان اخت،و تقلب (قانون)، قانونگذار ایران به تعریف آن پرداخته است جرم اخت،و مجازات آن

برای تحقق آن باید سه ،صر مادی، ذهنی و قانونی وجود داشته باشد جرم اخت،. در این مقاله به بررسی آنچه که جرم اخت، طبق قو،ن ایران است و شرایط آن و مجازات های مربوط به آن.

جرم اخت،

برای تعریف اخت،در ماده 5 این قانون آمده است:

هر یک از کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های ،تی یا وابسته به ،ت یا مؤسسات انقلابی و دیوان مح،ات کشور و مؤسساتی که با کمک مستمر ،ت و دارندگان پایگاه قضایی اداره می شوند. سه قوه به طور کلی و همچنین نیروهای مسلح و کارگزاران خدمات عمومی اعم از رسمی یا گرفتن غیر رسمی و اختصاص دادن وجوه یا حواله یا سهام یا اسناد و مبلغ صورت یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق یا اشخاصی که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری اخت، محسوب می شود.

با توجه به ماده فوق، عاملان
جرم اخت، هستند:

 • کارکنان ادارات و سازمانها

 • کارمندان شوراها یا شهرداری ها

 • کارکنان مؤسسات و شرکت های ،تی یا وابسته به ،ت

 • کارکنان نهادهای انقلابی

 • کارمندان دیوان مح،ات

 • کارکنان مؤسساتی که با کمک های مستمر ،ت در حال مدیریت هستند

 • دارندگان پایگاه قضایی

 • کارکنان سه قوه

 • کارکنان نیروهای مسلح

 • مقامات خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی

شرایط جرم اخت،

را جرم اخت، در شرایط خاصی محقق می شود و صرف وجود عمد مست،م تعقیب کیفری نیست. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. مرتکب یکی از کارکنان مؤسسات ،تی اعم از رسمی، پیمانکاری یا پیم، خواهد بود. بنابراین کارمند یک شرکت خصوصی یا یک فرد عادی که اموال ،تی را تصاحب می کند ،اد نمی کند

 2. اخت، زم، اتفاق می افتد که علیه اموال ،تی یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی نزد ،ت واقع شود.

 3. ملک بر حسب وظیفه به عهده ،ت گذاشته شده است.

 4. مرتکب باید عالماً و عمداً اموالی را که در اختیار دارد تصاحب کند و آن را مال خود یا دیگری قرار دهد. بنابراین صرف استفاده غیرمجاز از مال بدون قصد تملک نمی تواند مشمول ماده 5 قانون شود.

،اصر اخت،

برای تحقق جرم، عمل مزبور دارای سه رکن قانونی، مادی و روحی است. از این رو وجود ،اصر تشکیل دهنده جرایم برای شکل گیری هر جرم کیفری ضروری است.

 • ،صر حقوقی: رکن قانونی جرم اخت، ماده 5 قانون است

 • ،صر ذهنی: ،صر ذهنی به م،ای
  قصد برای ارتکاب عمل مجرمانه بدین منظور مرتکب جرم اخت، باید قصد سوء داشته باشد و با علم و آگاهی نسبت به تصرف مال اقدام نماید.

 • ،صر مادی: ،صر مادی به م،ای عمل کنید که به وسیله آن مرتکب هر جرمی جرم مورد نظر را مرتکب می شود. رکن مادی جرم اخت، گرفتن و تصاحب اموالی است که بر حسب وظیفه در اختیار کارمند ،ت قرار می گیرد.

مجازات جرم اخت، طبق قو،ن ایران

طبق تبصره های شش گانه ماده 5 قانون
مجازات جرم اخت، به شرح زیر هستند:

 • در صورتی که مبلغ اخت، تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود.

 • در صورتی که مبلغ اخت، بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مجازات کارمند به حبس از دو تا ده سال و انفصال دائم از خدمات ،تی خواهد بود.

 • در هر صورت مرتکب به جزای نقدی معادل دو برابر اخت، محکوم خواهد شد.

 • در صورتی که مرتکب در رده مدیر کل یا بالاتر یا همتراز با آنها باشد به انفصال دائم از خدمات ،تی و در صورتی که در رده پایین تر باشد به شرح مذکور محکوم می شود. به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات ،تی محکوم می شود.

 • در صورتی که جرم کارمند اخت، شده توام با جعل باشد و مبلغ اخت، تا پنجاه هزار ریال باشد. مجازات اخت، به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات ،تی افزایش می یابد.

 • در صورتی که مبلغ اخت، بیش از پنجاه هزار ریال باشد
  مجازات اخت، همراه با جعل حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات ،تی است. در هر مورد اخت، کننده علاوه بر استرداد وجه یا اموال اخت، شده به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

اخت، با تشکیل یا رهبری یک شبکه چند نفره

اگر جرم اخت، توسط شبکه و گروهی از افراد سازماندهی یا هدایت می شود که مشمول ماده 4 قانون می باشد. حداقل میزان حبس و ا،اج متفاوت خواهد بود. مجازات مرتکب این گونه اخت، حبس از 15 سال تا ابد علاوه بر استرداد مال و جزای نقدی دو برابر مال مکتسبه و انفصال دائم از خدمات ،تی است.

معاونت و تمکین در جرم اخت،

کمک در ارتکاب جرم اخت، به این م،ی است که زم، که یک شخص انجام کار را تسهیل می کند جرم اخت، به هر طریقی اعم از تحریک، تطمیع، تهدید و غیره. شخصی که عامل اخت، است به مجازاتی یک یا دو درجه کمتر از اخت، کننده اصلی محکوم می شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد درجات مجازات طبق قو،ن ایران لطفا کلیک کنید. «تخفیف مجازات»). در مورد اخت، ساده، مجازات معاون اخت، کننده با توجه به مجازات اخت، کننده اصلی کمتر در نظر گرفته می شود و در موارد شدید، مجازات او با توجه به مجازات اخت، کننده اصلی، شدیدتر تعیین می شود.

با این حال، مشارکت در جرم اخت، زم، اتفاق می افتد که سه یا چند نفر در ارتکاب جرم مشارکت داشته باشند. در این صورت مجازات هر یک از شرکت کنندگان به ،وان مرتکب مستقل جرم ارتکابی محسوب می شود.

تفاوت بین اخت، و سوء استفاده از اعتماد

تفاوت بین اخت، و سوء استفاده از اعتماد (ماده 674 ق قانون مجازات اسلامی) در مرتکب جرم و موضوع جرم است.

 1. عامل این عمل: مرتکب جرم سوء استفاده از اعتماد شخص عادی است و مرتکب جرم اخت، کارمند ،تی یا مأمور خدمات عمومی خواهد بود.

 2. موضوع جرم: جرم اخت، بر خلاف جرم سوء استفاده از اعتماد فقط می تواند مربوط به اموال ،ت باشد یا به ،ت سپرده شود.

 3. وضعیت مالکیت: جرم اخت، تنها از طریق تصرف قابل تحقق است، برخلاف جرم سوء استفاده از اعتماد که از طریق استعمال، اتلاف و تلف نیز قابل تحقق است.

 4. ذینفع: در جرم اخت،، ذینفع می تواند خود مرتکب یا شخص دیگری باشد، در حالی که در جرم سوء استفاده از اعتماد، منفعت شخص دیگری ذکر نشده است.

تخفیف مجازات جرم اخت،

طبق تبصره 3 ماده 5 قانون در صورتی که
فرد اخت، شده کلیه اموال و وجوه اخت، شده را قبل از صدور کیفرخواست مسترد می کند، دادگاه معاف می کند. فرد اخت، شده از تمام یا بخشی از مجازات نقدی. ضمناً با برگشت وجوه مذکور، حبس اخت،گرتعلیق خواهد شد. این عزل اخت، کنندهحتی اگر اموال و وجوه قبل از صدور کیفرخواست مسترد شده باشد، همچنان مؤثر است.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: حقوق جزا از ایران

دفاع شخصی بر اساس قو،ن نیجریه

وکلای فامسویل

دفاع شخصی یک حق تضمین شده توسط قانون اساسی برای هر نیجریه ای است تا از نیروی معقول و لازم برای دفاع از شخص و دارایی خود در برابر خشونت غیرقانونی استفاده کند.

درک رضایت قضاوت

SPA Ajibade & Co.

به طور کلی، رای دادگاه ثمره هر دعوا و نتیجه هر اختلاف حقوقی است که برای حل و فصل توسط دادگاه ارجاع می شود.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1273438