دسته‌ها
اخبار

دامپینگ هدفمند و استفاده از صفر کردن – تجارت و سرمایه گذاری بین المللی


دامپینگ هدفمند زم، وجود دارد که قیمت صادرات به تولیدکنندگان یا مناطق خاص یا در دوره های زم، معین به طور قابل توجهی با سایرین متفاوت باشد. از آنجایی که فروش دامپینگ در چنین مواردی پنهان می ماند، موافقتنامه ضد دامپینگ اجازه انحراف از روش های معمول برای تعیین حاشیه دامپینگ را در این موارد می دهد. در چنین مواردی، برای مح،ه حاشیه دامپینگ، میانگین موزون ارزش عادی با معاملات صادراتی منفرد مقایسه می‌شود. به منظور اجتناب از موقعیت هم ارزی ریاضی، ممکن است از “صفر ،” استفاده شود.

هنگامی که محصولی با قیمتی کمتر از قیمتی که در بازار داخلی به فروش می رسد، ی،ی قیمت عادی، به کشوری خاص صادر می شود، دامپینگ می شود. «حاشیه دامپینگ» تفاوت بین ارزش عادی و قیمت صادراتی است. طبق ماده 2.4.2 موافقتنامه ضد دامپینگ (از این پس “ADA”)، حاشیه دامپینگ را می توان با استفاده از سه روش زیر مح،ه کرد:

  1. مقایسه میانگین موزون ارزش نرمال با میانگین موزون قیمت صادرات (روش WW)،

  2. مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی بر اساس معامله به معامله (روش TT) و

  3. مقایسه میانگین موزون ارزش عادی و قیمت معاملات صادراتی منفرد (روش WT).

طبق ماده 2.4.2 ADA، در حالی که روش‌های WW و TT ممکن است در هر شرایطی اعمال شوند، روش WT فقط در شرایط استثنایی قابل استفاده است. اداره کل درمان های تجاری (DGTR) به طور کلی فقط از روش اول استفاده می کند، ی،ی روش WW. روش WT ممکن است در شرایطی استفاده شود که قیمت صادرات بسته به ،یدار، منطقه یا دوره زم، به طور قابل توجهی متفاوت است. به عبارت دیگر، محصول با قیمت های دامپینگ به تولیدکنندگان یا مناطق خاصی یا در بازه های زم، معین فروخته می شود. این الگوی فروش دامپینگ توسط بقیه فروش هایی که با قیمت های بالاتر انجام می شود، “نقاب” می شود. این عمل در غیر این صورت “دامپینگ هدفمند” نامیده می شود.

به ،وان مثال، تولیدکننده ای را در نظر بگیرید که مشغول تولید یک محصول خاص است. این محصول در بازارهای خانگی و همچنین بازارهای صادراتی به فروش می رسد. ارزش عادی تعیین شده برای تولید کننده 1000 دلار است. تولید کننده محصول را به دو مشتری هندی A و B صادر می کند. در حالی که به A با قیمت صادراتی 500 دلار فروخته می شود، به B با قیمت صادراتی 1500 دلار فروخته می شود. مح،ه حاشیه دامپینگ برای تولیدکننده با استفاده از روش‌های WW و TT، با وجود فروخته شدن محصول به مشتری A با قیمت‌های دامپینگ قابل توجه، حاشیه دامپینگ صفر را به همراه خواهد داشت. این امر به دلیل فروش انجام شده به مشتری B با قیمت بسیار بالاتر امکان پذیر است. روش WT برای جلوگیری از این وضعیت و افشای نقاب از دامپینگ در نظر گرفته شده است.

به منظور استفاده از روش WT، جمله دوم ماده 2.4.2 ADA، یک مقام تحقیق را م،م می‌کند تا «الگوی قیمت‌های صادراتی را که در بین ،یداران، مناطق یا دوره‌های زم، مختلف به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است» شناسایی کند. شناسایی این «معاملات الگو» یک تمرین آماری است. به ،وان مثال، ایالات متحده از آزمون d کوهن استفاده می کند. بر این اساس، میانگین موزون قیمت صادرات به یک ،یدار خاص (یا منطقه یا دوره زم،، در صورت ،وم)، ی،ی گروه آزمایشی، با میانگین وزنی قیمت صادراتی به سایر ،یداران (یا مناطق یا دوره‌های زم،، در صورت ،وم) مقایسه می‌شود. ی،ی گروه مقایسه. ضریب d کوهن 0.8 یا بیشتر م،ی دار در نظر گرفته می شود و در چنین مواردی، گروه آزمون به ،وان “معاملات الگو” طبقه بندی می شود. طبق گزارش پانل WTO در ایالات متحده – روش قیمت گذاری دیفرانسیل (DS534)، هم فروش با قیمت های پایین تر که پوشانده می شود و هم فروش با قیمت بالاتر که پوشش را ممکن می کند را می توان “معاملات الگو” نامید. گزارش پانل همچنین بیان می‌کند که روش WT برای مح،ه حاشیه دامپینگ فقط برای «معاملات الگو» استفاده می‌شود. برای بقیه معاملات صادراتی، حاشیه دامپینگ باید به طور معمول با استفاده از روش‌های WW یا TT مح،ه شود. از این رو، حاشیه نهایی دامپینگ، مجموع حاشیه های دامپینگ است که به طور جداگانه برای مجموعه معاملات الگو و غیرالگو مح،ه می شود.

بعلاوه، جمله دوم ماده 2.4.2 ADA همچنین مقام تحقیق را م،م می‌کند که استفاده از روش WT را نسبت به روش‌های WW یا TT توجیه کند. ایالات متحده برای این منظور از «آزمون تفاوت م،ادار» استفاده می کند. طبق آزمایش، حاشیه دامپینگ با استفاده از روش‌های WW یا TT و روش WT مح،ه می‌شود. در مقایسه دو حاشیه حاصل از دامپینگ، در صورتی که یکی از حاشیه‌های مح،ه‌شده با استفاده از حاشیه WT نسبتاً 25 درصد بیشتر از دیگری باشد یا دیگری را به بالاتر از سطوح کم‌هزینه سوق دهد، تفاوت م،ادار در نظر گرفته می‌شود. این به ،وان توجیه من، استفاده می شود.

موضوعی که همچنان مقامات تحقیق و سازمان تجارت جه، را به طور ی،ان گیج می کند، امکان “معادل ریاضی” است. مشاهده می شود که روش WT به طور کلی همان حاشیه دامپینگ را ارائه می دهد که طبق روش های WW یا TT مح،ه می شود. این منجر به ش،ت روش WT در حل مسئله ای می شود که قرار بود حل شود، ی،ی دامپینگ هدفمند. راه حلی که ایالات متحده به شدت از آن حمایت می کند، در حال «به صفر رساندن» است. صفر كردن عملي است كه حاشيه هاي منفي دامپينگ را صفر مي دانند و اجازه نمي دهند حاشيه مثبت دامپينگ را جبران كند. از این رو، حاشیه نهایی دامپینگ تنها تحت تأثیر معاملات دامپینگ خواهد بود. در حالی که عمل صفر ، به طور کلی غیرقانونی است، ایالات متحده استدلال می کند که در غیاب صفر ،، دامپینگ هدفمند همچنان بی توجه خواهد بود.

در مورد استفاده از صفر ،، گزارش پانل در ایالات متحده – ماشین لباسشویی (DS464) معتقد بود که در حالی که صفر ، نباید برای معاملات صادراتی منفرد انجام شود، مقامات تحقیق ممکن است حاشیه دامپینگ را برای معاملات غیرالگوی در صورت منفی بودن آن صفر کنند. با این حال، در دادگاه تجدید نظر، هیئت استیناف با هیئت مخالفت کرد. هیئت استیناف معتقد است که روش WT را می توان برای مح،ه حاشیه دامپینگ برای معاملات الگو به کار برد و معاملات غیرالگو را به طور کامل حذف کرد. با این حال، گزارش پانل WTO در ایالات متحده – روش قیمت گذاری دیفرانسیل (DS534)، که بعداً صادر شد، با گزارشات هیئت و استیناف در DS464 مخالف بود. این هیئت بر این باور بود که برای تعیین حاشیه دامپینگ برای معاملات الگو، مطابق روش WT، استفاده از صفر ، من، است. با این حال، صفر ، برای حاشیه های دامپینگ مح،ه شده تحت روش های WW و TT همچنان ممنوع است.

قانون 6(iv) تحت ضمیمه I قو،ن ضد دامپینگ هند، استفاده از روش WT را در مورد دامپینگ هدفمند مجاز می‌سازد. این قانون بازتولید کلمه به کلمه ماده 2.4.2 ADA است. با این حال، DGTR تا به امروز هرگز این روش شناسی را بررسی نکرده است. هیچ یافته ای از DGTR وجود ندارد که در آن حتی وجود دامپینگ هدفمند بررسی شده باشد. DGTR ممکن است، در تحقیقات آینده، وجود دامپینگ هدفمند را بررسی کند و اطمینان حاصل کند که هیچ صادرکننده ای از پنهان ، شیوه های دامپینگ خود فرار نمی کند.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1305830